Голомт банкны 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан


Голомт банкны 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

2023 оны эцсээрх санхүүгийн үр дүнг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад:

 • Банкны нийт актив 2.6 их наяд төгрөгөөр буюу 29.4 хувиар өсөж 11.6 их наяд төгрөгт хүрэв
 • Нийт өөрийн хөрөнгө 24.3 хувиар өсөж 1.1 их наяд төгрөгт хүрэв
 • Нийт зээлийн хэмжээ 25.2 хувиар өсөж 4.9 их наяд төгрөгт, харилцагчдын эх үүсвэр 39.9 хувиар өсгөж 8.0 их наяд төгрөгт хүрэв
 • Татварын дараах цэвэр ашиг өмнөх оноос 79.5 хувиар өсөж 209.2 тэрбум төгрөгт хүрээд байна

Санхүүгийн үр дүнд үндэслэн тооцоход:

 • Дундаж өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROAE) 19.5%-аас 24.1% болж өслөө
 • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг 258.7 төгрөгт хүрч өслөө

Та ЭНД дарж Голомт банкны аудитлагдсан санхүүгийн тайлантай танилцах боломжтой.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ