Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ХХААХҮЯ-ны шаардлагыг хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, хоршооны бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийн зээл шинээр олгох, дахин санхүүжүүлэх зорилготой.
 • Зээлийн дээд хэмжээ Нэг зээлдэгчид олгох эргэлтийн хөрөнгийн болон хөрөнгө оруулалтын зээлийн нийт хэмжээ 15.0 тэрбум төгрөг хүртэл байна. /Гурилын үйлдвэрт олгох эргэлтийн хөрөнгийн зээл хамаарахгүй/
  Зээлийн хүү /жил/ Зээлдэгч 5%-г төлөх ба (ХХААХҮЯ-с 13.00%-г зээлдэгчийн өмнөөс төлнө.)
  Зээлийн хугацаа

  /зориулалтаас хамаарна/

  • Хүнсний болон Газар тариалангийн зээл: 24 сар хүртэл (ҮТЧХ: 6 сар хүртэл)
  • Мал аж ахуй салбарын зээл: 36 сар хүртэл (ҮТЧХ: 6 сар хүртэл)
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Зээлийн шимтгэл, хураамж

             0.50% – 1.00% /Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна/

  • Зээлийн нийт хугацаа 12 сар хүртэл бол 0.50%
  • Зээлийн нийт хугацаа 12 сар болон түүнээс дээш бол 1.00%

   

  Зээл хэрэгжих хугацаа 2023.12.31-г дуустал
  • Газар тариалангийн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхлэгчид plant.mofa.gov.mn цахим системд бүртгэлтэй байх ёстой бөгөөд бусад хүнс, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчид ХХААХҮЯ-ны зээл авах боломжтой харилцагчийн жагсаалтад багтсан байх
  • Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зээлийн төрөл тус бүрд тавигдах шаардлагыг хангасан байх
  • Газар тариалан эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн хувьд өмнө нь ижил зориулалтаар авсан зээлийг дахин санхүүжүүлэх боломжтой.
  • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх
  • Зээлийн зарцуулалтыг бэлэн бусаар шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн байх
  • Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас авсан муу зээлийн түүхгүй байх
  • Бусад нөхцөл шаардлагад банкны бизнесийн зээлийн холбогдох шаардлагууд багтана.
 • ИРГЭН

  • Цахим үнэмлэхний хуулбар /Хур систем/
  • Зээлийн хүсэлт /Гараар бичсэн өргөдөл байх ба хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, зээлийн зориулалт зэргийг заавал тусгасан байх/
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)

  ААН

  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  • Зээл авах тухай ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол
  • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
  • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд
  • Бусад
 • Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээл
  Хүнс, ХАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮ хүртэлх)
  Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээл
  Хүнс, ХАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮-с дээш)

Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээл

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ