Тогтвортой санхүүжилт

Тогтвортой санхүүжилт

Голомт банкны байгууллагын харилцагч нарт зориулсан сургалт.
 • Уур амьсгал, Хүлэмжийн хийн тухай ерөнхий ойлголт, Голомт Банкны байгаль орчин нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ (БОНЭҮ) хийх процесс болон байгууллагын харилцагч нарт олгож буй тогтвортой санхүүжилтийн боломжууд,тогтвортой/ногоон зээлийн талаар мэдээлэл өгөх болно.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ