Цүнхээр мөнгө хураах

Цүнхээр мөнгө хураах

Гэрээ байгуулсан харилцагчийн бэлэн мөнгийг гэрээнд заасны дагуу тогтсон хугацаанд очин хүлээн авч, гадны аливаа эрсдлээс хамгаалан тээвэрлэж, тухайн харилцагчийн дансанд байршуулах үйлчилгээ юм.
  • Давтамж – Сар бүр
  • Хураан тээвэрлэж буй мөнгөн дүнгийн тодорхой хувиар шимтгэл суутгана.
  • Цаг хэмнэнэ
  • Бэлэн мөнгө авч явах үед учирч болох эрсдлээс сэргийлэх
  • Хагас бүтэн сайн болон олон нийтийн амралтын өдөр ч үйлчилгээ авах боломжтой
  • Үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичиг (мөнгө хураалгах цэгүүдийн байршил, давтамжийг хавсаргасан байх)
  • Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох маягт бөглөх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ