Үндэсний хуримтлалын хөтөлбөр

Үндэсний хуримтлалын хөтөлбөр

Тухайн сонгосон хугацааны турш сар бүр тогтмол дүнгээр хуримтлалаа тасралтгүй хийж чадсан тохиолдолд хамгийн өндөр хүү авах боломжтой цорын ганц хуримтлалын бүтээгдэхүүн юм.
Жилийн хүү
18.00% (Суурь хүү+Урамшуулал)
Интернэт банк ашиглан данс нээх
 • Хүү

  Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
   

  Харилцагчид олгох хүү болон урамшууллын нийлбэр дүн

  6 сар 9 сар 12 сар
  11.50%/жилийн/ 12.00%/жилийн/ 18.00%/жилийн/
  ( 2.40% * + 9.10% (Урамшуулал**)) ( 2.40% * + 9.60% (Урамшуулал**)) ( 2.40% * + 15.60% (Урамшуулал**))
  *Үндэсний хуримтлалын бүтээгдэхүүний хүү
  ** Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулсан тохиолдолд Банкнаас олгох урамшууллын дүнгийн хувьчилсан илэрхийлэл

   

  Хугацааны сонголт 6 сар, 9 сар, 12 сар
  Хүү олгох өдөр Данс нээснээс хойш тухайн сонгосон хугацааны эцэст
  Зарлага гаргах боломж Хуримтлалын хугацаа дуусаж хүү дансанд орсон өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан данснаас зарлага гаргаж болно.
  Авто сунгалт 2 дахь жил тухайн сонгосон мөнгөн дүнгээр авто сунгалт хийгдэнэ. Харилцагч хүсэлт гарган хуримтлалын мөнгөн дүнг зарлага гаргах хугацаанд өөрчлөх боломжтой.
  Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээ Үндэсний хуримтлалын данс нээсэн тохиолдолд үнэгүй.
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 2,40%
  *Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүү олгоно.

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээх дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солих Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн зарлага /салбараас/ 200 төгрөг
  Бэлэн бус зарлага  Интернэт банк – 100 төгрөг /тэнцэх валют/

  Банк хооронд:

  • 5,000,000₮ хүртэл-200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй-400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • 6 сар
  Сар бүр Таны хуримтлал 6 сарын дараа Суурь хүү
  /жилийн 2.40%/*
  Урамшууллын мөнгөн дүн
  /жилийн 9.10%/*
  Нийт
  /жилийн 11.50%/*
  20,000 120,000 840 3,185 124,025
  50,000 300,000 2,100 7,965 310,065
  100,000 600,000 4,200 15,925 620,125
  200,000 1,200,000 8,400 31,850 1,240,250
   300,000 1,800,000 12,600 47,775 1,860,375
  500,000 3,000,000 21,000 79,625 3,100,625
  1,000,000 6,000,000 42,000 159,250 6,201,250
  3,000,000 18,000,000  126,000 477,750 18,603,750
  5,000,000 30,000,000 210,000 796,250 31,006,250
  10,000,000 60,000,000 420,000 1,592,500 62,012,500
  20,000,000 120,000,000 840,000  3,185,000 124,025,000

  * Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулсан тохиолдолд  Суурь хүү+ Урамшууллын дүнгийн хувьчилсан нийлбэрийн илэрхийлэл.

  9 сар
  Сар бүр Таны хуримтлал 9 сарын дараа Суурь хүү
  /жилийн 2.40%/*
  Урамшууллын мөнгөн дүн
  /жилийн 9.60%/*
  Нийт
  /жилийн 12.0%/*
  20,000 180,000 1,800 7,200 189,000
     50,000 450,000  4,500 18,000 472,500
  100,000 900,000 9,000 36,000 945,000
  200,000 1,800,000 18,000 72,000 1,890,000
  300,000 2,700,000 27,000 108,000 2,835,000
  500,000 4,500,000 45,000 180,000 4,725,000
  1,000,000 9,000,000 90,000 360,000 9,450,000
  3,000,000 27,000,000 270,000 1,080,000 28,350,000
  5,000,000 45,000,000 450,000  1,800,000 47,250,000
  10,000,000 90,000,000  900,000 3,600,000 94,500,000
  20,000,000 180,000,000  1,800,000 7,200,000 189,000,000

  * Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулсан тохиолдолд  Суурь хүү+ Урамшууллын дүнгийн хувьчилсан нийлбэрийн илэрхийлэл.

  12 сар
  Сар бүр Таны хуримтлал 12 сарын дараа Суурь хүү
  /жилийн 2.40%/*
  Урамшууллын мөнгөн дүн
  /жилийн 15.6%/*
  Нийт
  /жилийн 18.0%/*
  20,000 240,000 3,120 20,280 263,400
   50,000 600,000    7,800 50,700 658,500
  100,000 1,200,000 15,600 101,400 1,317,000
  200,000 2,400,000   31,200 202,800 2,634,000
  300,000 3,600,000 46,800 304,200 3,951,000
  500,000 6,000,000 78,000 507,000 6,585,000
  1,000,000 12,000,000 156,000 1,014,000 13,170,000
  3,000,000 36,000,000 468,000 3,042,000 39,510,000
  5,000,000 60,000,000 780,000 5,070,000 65,850,000
  10,000,000 120,000,000 1,560,000 10,140,000 131,700,000
  20,000,000 240,000,000 3,120,000 20,280,000 263,400,000

  * Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулсан тохиолдолд  Суурь хүү+ Урамшууллын дүнгийн хувьчилсан нийлбэрийн илэрхийлэл.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх

Хуримтлалын хадгаламж зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ