БУСАД

ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ИНТЕРНЭТ БАНК

Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжийг Интернэт банк (www.egolomt.mn) танд олгоно.

Дэлгэрэнгүй
Цалингийн багц гүйлгээ /Payroll/

Энэхүү үйлчилгээг ашигласнаар байгууллага нь цалингийн болон бусад тогтмол гардаг гүйлгээгээ интернэт банкны тусгай цэсийг ашиглан багцаар хийх боломжтой болно.

Дэлгэрэнгүй
Данс автоматжуулах үйлчилгээ /Paybill/

Данс автоматжуулах үйлчилгээнд хамрагдсанаар байгууллага нь үйлчилгээнд хамрагдсан дансанд орлого, зарлагын гүйлгээ хийгдсэн даруйд гүйлгээний мэдээллийг дотоодын санхүүгийн програмдаа хүлээн авах боломжтой болно. 

Дэлгэрэнгүй
И-БИЛЛИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

И-биллинг үйлчилгээ нь байгууллага сар бүр үзүүлдэг тогтмол үйлчилгээний төлбөрөө хэрэглэгчдээсээ хураахдаа Голомт банкны “Интернэт банк”, “Смарт банк” болон “SocialPay” аппликейшнаар мэдэгдэж, хэрэглэгчдээр тухай бүр төлүүлэх боломжтой үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй