ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

ГАДААД БАТАЛГАА

ГАДААД БАТАЛГАА
ГАДААД БАТАЛГАА ГАРГАХ

Баталгаа гаргаснаар Голомт банк харилцагчийн өмнөөс мөнгөн төлбөрийг гүйцэтгэх үүрэг хүлээж, талуудын хооронд гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад зуучилна. 

Дэлгэрэнгүй
ГАДААД БАТАЛГАА ХҮЛЭЭН АВЧ МЭДЭГДЭХ
Дэлгэрэнгүй
СТЭНДБАЙ АККРЕДИТИВ ГАРГАХ

Стэндбай аккредитив (SBLC) гаргаснаар Голомт банк харилцагчийн өмнөөс мөнгөн төлбөрийг гүйцэтгэх үүрэг хүлээж, талуудын хооронд гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад зуучилна. 

Дэлгэрэнгүй