Зээлийн үйлчилгээ

ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
JICA ”ЖДҮ-ИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БО-ЫГ ХАМГААЛАХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
KFW ”ХАА, БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Герман улсын KFW банкны санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хөдөө аж ахуй ахуйн болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг хангахад төслийн зорилго оршино​.

Дэлгэрэнгүй
АХБ ”АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.

Дэлгэрэнгүй
АХБ ”ХАА, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтаар агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулахад төслийн зорилго оршино. 

Дэлгэрэнгүй
OPIC ”ХАА, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АНУ-ын Засгийн газрын харъяа Гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг /OPIC/-ын баталгаатай, World Business Capital Inc.-ийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хөдөө аж ахуй болон бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой. 

Дэлгэрэнгүй
LENDAHAND ”БИЧИЛ, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Нидерландын Лэндахэнд /LendaHand/ хамтын сангийн эх үүсвэрээр байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой. 

Дэлгэрэнгүй