Зээлийн үйлчилгээ

Зээлийн үйлчилгээ
  • Банкны зээлийн хүртээмжийг бизнес эрхлэгчдэд ойртуулах, хэрэгтэй зүйлд, хэрэгтэй цагт нь хөрөнгө оруулах нь зээлийн зорилго юм.
  • Банк зээл олгохдоо тухайн зээлийн үр ашиг болон нийгэмд үзүүлэх эерэг, сөрөг үр дагаваруудыг байнга харгалзан үздэг.
  • Экспорт нэмэгдүүлэх, импорт орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, эдийн засагт үзүүлэх салбарт зээлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.
ЗЭЭЛИЙН ШУГАМ

Байгууллага нь банкнаар харилцагчийн шугамын эрхийг урьдчилан тогтоолгосноор бизнесийн болон мөнгөн урсгалын шаардлагатайгаа уялдуулан хүссэн үедээ банкны эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хугацаа алдалгүй авах боломжтой болно.

Дэлгэрэнгүй
Авлага барьцаалсан зээл

Найдвартай авах авлагаа цаг хугацаа хүлээхгүйгээр эргэлтэд оруулахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн бөгөөд:

  • Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ажил гүйцэтгэсэн, ажлын гүйцэтгэл нь комиссын актаар баталгаажсан бол уг зээлийг авах боломжтой.
  • Голомт банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан компанитай бараа, ажил,үйлчилгээ үзүүлэх гэрээтэй авлага нь нэхэмжлэлээр баталгаажсан харилцагчид ашиглах боломжтой.  
Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ

Үйлдвэрлэл эрхлэгч нь эргэлтийн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг аль алийг нь шийдэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗЭЭЛ

ААН, хувь хүмүүст бизнесээ өргөтгөх зорилгоор техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан олгох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
“ОЮУ-ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Орон нутагт бизнес эрхэлж буй  бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ

Бизнесийн үндсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Богино хугацааны  эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
LENDAHAND ”БИЧИЛ, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Нидерландын Лэндахэнд /LendaHand/ хамтын сангийн эх үүсвэрээр байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой. 

Дэлгэрэнгүй
OPIC ”ХАА, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АНУ-ын Засгийн газрын харъяа Гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг /OPIC/-ын баталгаатай, World Business Capital Inc.-ийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хөдөө аж ахуй болон бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой. 

Дэлгэрэнгүй
АХБ ”ХАА, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтаар агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулахад төслийн зорилго оршино. 

Дэлгэрэнгүй
АХБ ”АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.

Дэлгэрэнгүй
KFW ”ХАА, БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Герман улсын KFW банкны санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хөдөө аж ахуй ахуйн болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг хангахад төслийн зорилго оршино​.

Дэлгэрэнгүй
JICA ”ЖДҮ-ИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БО-ЫГ ХАМГААЛАХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ОВЕРДРАФТ

Овердрафтын зээлийн лимит нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын ирээдүйд хүлээгдэж буй эргэлтийн хөрөнгийн гэнэтийн дутагдал болон санхүүгийн түр хэрэгцээг хангах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй