БУСАД ГАДААД ТӨЛБӨР ТООЦОО

КОРРЕСПОНДЕНТ БАНКУУД

КОРРЕСПОНДЕНТ БАНКУУД

LIST OF CORRESPONDENT BANKS

May, 2020

GOLOMT BANK SWIFT CODE: GLMTMNUB

No. CCY BANK NAME COUNTRIES SWIFT CODE ACCOUNT NUMBER
1 USD KOOKMIN BANK, Korea  Бүх улс - UAE, Panama, Egypt, Israel, Romania, Lebanon, Butan, орнуудаас бусад улсууд/ All countries - except (UAE, Panama, Egypt, Israel, Romania, Lebanon, Butan) CZNBKRSE 819-8-USD-0-15
2 OCBC BANK, Singapore Бүх улс/All countries  OCBCSGSG 503-474157-301
3 SBER BANK, Russia (Moscow) Бүх улс - Canada улсаас бусад /All countries - except Canada, SABRRUMM 301-11840100000000840
4 KEB HANA, Korea  Other banks in Korea and including KEB Hana/Солонгосын бусад банкууд болон KEB Hana банкны гүйлгээ KOEXKRSE 963-THR-313-01-2
5 SHINHAN BANK, Korea Korea, (payments within the bank)* SHBKKRSE 0102245USD01
6 BANK OF CHINA, China (Erlian) China (payments within the bank)* BKCHCNBJ880 155-605293946
7 BAOSHANG BANK, China (Baotou) BTCBCNBJ 002-105599800020
8 CHINA CONSTRUCTION BANK, China (Erlian) China (payments within the bank)* PCBCCNBJNME NRA15014150500220100181
9 ICBC BANK, China (Huhhot) China (payments within the bank)* ICBKCNBJNMA 061-0040629200061234
10 BANK OF INNER MONGOLIA, China (Huhhot) HSSYCNBH 115-914236000000184
11 CHINA CITIC BANK, China (Huhhot) CIBKCNBJ010 727-1111486000000181
12 BERLINER SPARKASSE, Germany (Berlin) Germany, (payments within the bank)* BELADEBE 10050000/3270000250
13 BANK OF CHINA, Hong Kong HK, (payments within the bank)* BKCHHKHH 012-87560121220
14 VTB BANK, Russia CIS Countries/Хамтын нөхөрлөлийн орнууд VTBRRUMM 301-11840155550000104
15 TRANSKAPITALBANK, Russia Европын улсууд болон хамтын нөхөрлөлийн орнууд/ CIS and EU countries  TJSCRUMM 301-11840000000000210
16 RUSSIAN AGRICULTURAL BANK, Russia Russia, (payments within the bank)* RUAGRUMM 301-11840300000000006
17 DBS Bank, Singapore DBS, (payments within the bank)* DBSSSGSG 0710-000182-01-5
18 EUR COMMERZBANK, Germany  EUR payments to all countries** COBADEFF 400 878 506 501
19 RAIFFEISEN BANK, Austria RZBAATWW 1-55 076 335
20 BERLINER SPARKASSE, Germany Germany, (payments within the bank)* BELADEBE 10050000/6630008373 
21 TRANSKAPITALBANK, Russia EUR payments to all countries** TJSCRUMM 301-11978600000000210
22 CNY AGRICULTURAL BANK OF CHINA China (Huhhot) CNY payments to all countries** ABOCCNBJ050  059-99901040000053
23 BANK OF CHINA, China (Erlian) BKCHCNBJ880 154-005293944
24 CHINA CONSTRUCTION BANK, China (Erlian) PCBCCNBJNME 150-01658408052502177
25 BAOSHANG BANK, China (Baotou) BTCBCNBJ 002-105599800010
26 ICBC BANK, China (Huhhot) ICBKCNBJNMA 061-0040609200054391
27 BANK OF INNER MONGOLIA, China (Huhhot) HSSYCNBH 115-901236000000122
28 BANK OF COMMUNICATIONS, China (Huhhot) COMMCNSHHHH 151-899991010003021570
29 CHINA CITIC BANK, China (Huhhot) CIBKCNBJ010 727-1110186000000155
30 BANK OF CHINA, Hong Kong BKCHHKHH 012-87560118495
31 JPY MIZUHO, Japan JPY payments to all countries** MHCBJPJT 6740010
32 SMBC, Japan SMBCJPJT 4374
33 MUFG Bank, Japan BOTKJPJT 653-0432881
34 RUB VTB BANK, Russia RUB payments to all countries** VTBRRUMM 301-11810655550000126
35 SBER BANK, Russia (Irkutsk) SABRRU66 301-11810618000000001
36 SBER BANK, Russia ( Moscow) SABR RUM 012 301-11810800000000840
37 RUSSIAN AGRICULTURAL BANK, Russia RUAGRUMM 301-11810200000000013
38 TRANSKAPITALBANK, Russia TJSCRUMM 301-11810700000000210
39 GBP COMMERZBANK, Germany  GBP payments to all countries** COBADEFF 400 878 506 500
40 CHF COMMERZBANK, Germany  CHF payments to all countries** COBADEFF 400 878 506 500
41 KRW KOOKMIN BANK, Korea KRW payments to all countries** CZNBKRSE 819-8-KRW-0-17
42 KEB HANA, Korea KOEXKRSE 0963FRW001000054
43 SHINHAN BANK, Korea SHBKKRSE 0102245KRW01
44 SGD OCBC, Singapore SGD payments to all countries** OCBCSGSG 713-470888-001
45 AUD ANZ, Australia AUD payments to all countries** ANZBAU3M 920660AUD00001
46 CAD COMMERZBANK, Germany  CAD payments to all countries** COBADEFF 400 878 506 500
47 HKD OCBC BANK, Singapore HKD payments to all countries** OCBCSGSG 503-257156-201
48 BANK OF CHINA, Hongkong BKCHHKHH 012-875-60115674
49 PLN mBANK, Poland PLN payments to all countries** BREXPLPW IBAN: PL 52 114 000 000 000 114
851 001 001

** Payments to all countries: бүх улсууд руу төлбөр хийгдэх боломжтой
* Payments within the bank: Тухайн банкны өөрийн харилцагчдын данс руу хийгдэх гүйлгээ

Ам.долларын гүйлгээ гаднаас хүлээн авах тохиолдолд:

Хэрэв та гаднаас ам.доллараар төлбөр хүлээн авч байгаа бол тухайн шилжүүлэг хийж буй орон болон гүйлгээний валютаас хамаараад дээрх жагсаалт дахь холбогдох банкны мэдээллийг шилжүүлэгч талдаа мэдэгдэнэ үү.

If you are receiving USD payments from abroad, please kindly advise the relevant bank’s details from the above list taking senders’ country and payment currency in to account.