Сүлжээ дэлгүүрийн ханган нийлүүлэгч нарт зориулсан бизнесийн зээл

Голомт банктай хамтран ажиллах гэрээтэй Сүлжээ дэлгүүрүүдэд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх хүчин төгөлдөр гэрээтэй Иргэн, ААН-үүд богино хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээндээ зориулан авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм.
Хугацаа
12 хүртэл сар
 • ЗЭЭЛИЙН ШУГАМ

  Зээлийн хэмжээ Сүүлийн 12 сарын “хамгийн өндөр нийлүүлэлтийн хэмжээ” -ний 70% хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 18.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 19.93%
  Зээлийн хугацаа 12 хүртэл сар
  Зээл олголтын шимтгэл 1.00% (Батлагдсан зээлийн эрхийн хэмжээнээс тооцож 1 удаа)
  Нөөцлөн баталгаажуулсны шимтгэл 0.30% (Ашиглаагүй зээлийн эрхийн хэмжээнээс тооцож сар бүр)
  Нөхцөлд өөрчлөлт оруулах үед авах шимтгэл 0.30% (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс тооцож өөрчлөлт оруулах бүрт)
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Хөдлөх хөрөнгийн барьцаа бүртгэлийн лавлагаа 20,000 төгрөг

  АВЛАГА БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

  Зээлийн хэмжээ Баталгаажсан нэхэмжлэхийн дүнгийн 70% хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 18.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 19.93%
  Зээлийн хугацаа 90 хоног (Нэхэмжлэх төлөгдөх өдөр хүртэл)
  Зээл олголтын шимтгэл 1.00% (Олгосон зээлийн дүнгээс тооцож 1 удаа авна.)
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Барьцаа хөрөнгө Гэрээт байгууллагаас хүлээгдэж буй баталгаат авлага
  Хөдлөх хөрөнгийн барьцаа бүртгэлийн лавлагаа 20,000 төгрөг
  • МУ-д бүртгэлтэй ААН болон МУ-ын иргэн байх
  • Сүүлийн 12 сар болон түүнээс дээш хугацаанд тухайн сүлжээ дэлгүүртэйгээ “Худалдах, худалдан авах гэрээ” байгуулан бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлсэн туршлагатай байх /Гэрээ нь хүчин төгөлдөр үед дунд нь нийлүүлэлт тасарсан байж болно/
  • Зээлийн хүсэлт өгөх үед сүлжээ дэлгүүртэйгээ байгуулсан “Худалдах, Худалдан авах гэрээ” нь хүчин төгөлдөр байх;
  • Дээрх гэрээний дуусгавар болох хугацаа нь зээл төлөгдөж дуусах хугацаанаас хойш байх;
  • Баталгаажсан авлагын төлбөрийг “Голомт банк”-ны дансаараа хүлээж авахыг зөвшөөрсөн байх;
  • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Зээл хүсэгч нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх;
  • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөрийн үүрэг хүлээгээгүй байх
  • Байгууллагын албан хүсэлт
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
  • Байгууллагын дүрэм гэрчилгээ
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
  • Сүлжээ дэлгүүртэй байгуулсан хүчин төгөлдөр “Худалдах, худалдан авах гэрээ”, “Нэхэмжлэхүүд”
  • Компаний татварын тодорхойлолт
  • Компани болон Хувьцаа эзэмшигч нар дээр шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримт
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ