БОАЖЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих зээл”

Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуйн нэгжийн аялал жуулчлалын бүтэээгдэхүүн сайжруулах, бизнесийн үйл ажиллагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлэх зорилготой зээлийн бүтээгдэхүүн.
 • Зээлийн дээд хэмжээ  1.0 тэрбум төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ Зээлдэгч 11%
  Зээлийн хугацаа
  /зориулалтаас хамаарна/
   24 сар хүртэл (ҮТЧХ: 8 сар хүртэл)

  • зээлийн хугацааны 1/3-с ихгүй байх
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Зээлийн шимтгэл, хураамж            0.50% – 1.00% /Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна/ * Зээлийн нийт хугацаа 12 сар хүртэл бол 0.50%

  • Зээлийн нийт хугацаа 12 сар болон түүнээс дээш бол 1.00%
  Зээл хэрэгжих хугацаа 2024.12.31-г дуустал
  • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн, эсвэл нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн байх
  • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 12 сараас доошгүй хугацаанд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байх
  • Аялал жуулчлалын зориулалттай барилга, байгууламж барих, өргөтгөх, жуулчны бааз, амралт сувиллын дэд бүтцийг сайжруулах зориулалтаар хүсэлт гаргасан зээл хүсэгч нь өөрийн эзэмшлийн өмчлөх, эзэмших эрхтэй газартай байх
  • Аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, 1 ба түүнээс дээш жил ажилласан 5 тооны ажилтантай байх
  • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх
  • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх
  • Бусад
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  • Зээл авах тухай ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол
  • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
  • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд
  • Бусад
 • БОАЖЯ-ны хэрэгжүүлж буй Аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  БОАЖЯ-ны хэрэгжүүлж буй Аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ