Эрдэнэт үйлдвэрийн гэрээний орлого барьцаалсан зээл

Эрдэнэт үйлдвэрийн гэрээний орлого барьцаалсан зээл

Тус бүтээгдэхүүн нь Төрийн болон Хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-тай байгуулсан хүчин төгөлдөр гэрээний хүрээнд хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээгээр зохицуулагдсан ирээдүйд орж ирэх орлогоор төлөгдөх зээл юм. 
 • Нөхцөл Анхлан нийлүүлэгч Давтан нийлүүлэгч
  Зээлийн хэмжээ Гэрээний үнийн дүнгийн 50 хувь хүртэл Гэрээний үнийн дүнгийн 70 хувь хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 16.2% – 19.8%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 18.12% – 21.74%
  Зээлийн хугацаа 12 хүртэл сар
  (Гэрээний дагуу төлбөр орж ирэх хугацаанаас хэтрэхгүй байх)
  Зээл олголтын шимтгэл 1.00%
  (Олгосон зээлийн дүнгээс тооцож 1 удаа авна.)
  Нөхцөлд өөрчлөлт оруулах үед авах шимтгэл 0.30%
  (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс тооцож өөрчлөлт оруулах бүрт авна.)
  Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
  Барьцаа хөрөнгө * Гэрээний орлого – 50%
  * Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө – 50%
  • Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгж байх;
  • Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ийн ханган нийлүүлэгч байх;
  • Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-тaй бараа, ажил, үйлчилгээ үзүүлэх хүчин төгөлдөр гэрээтэй байх;
  • Гэрээний дагуу орж ирэх төлбөрийг Голомт Банкны дансаар хүлээн авахыг зөвшөөрсөн байх;
  • Банкны бусад нэмэлт шаардлагыг хангасан байх
  • Зээл хүссэн албан тоот;
  • Бизнесийн үйл ажиллагааны танилцуулга;
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, /эх хувиар авч ирэх боломжгүй бол хуулбарыг заавал нотариатаар гэрчлүүлэх/;
  • Зээл авах, барьцаа хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр /ТУЗ байхгүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр/;
  • Эрх бүхий этгээдийн товч анкет иргэний үнэмлэх; /эх хувиар авч ирэх боломжгүй бол хуулбарыг заавал нотариатаар гэрчлүүлэх/;
  • Хүчин төгөлдөр гэрээ, худалдан авах захиалгын баримт, нэхэмжлэх болон бусад авлагыг нотлох баримт;
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримт

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ