Хадгаламжийн данс

Гэнэтийн хэрэгцээнд зориулсан хадгаламж

Гэнэтийн хэрэгцээнд зориулсан хадгаламж
ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ /ЖИЛЭЭР ХҮҮ ОЛГОДОГ/

ОНЦЛОГ:

 

  • Орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөлтэй.
Дэлгэрэнгүй
УЯН ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөлтэй.
  • Хүүгийн хувь хэмжээ улирал тутам шатлан өснө.
Дэлгэрэнгүй
УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөлтэй.
Дэлгэрэнгүй
ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ /САРААР ХҮҮ ОЛГОДОГ/

ОНЦЛОГ:

 

  • Орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөлтэй.
Дэлгэрэнгүй