Зээлийн үйлчилгээ

ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
АХБ ”АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.

Дэлгэрэнгүй
LENDAHAND ”БИЧИЛ, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Нидерландын Лэндахэнд /LendaHand/ хамтын сангийн эх үүсвэрээр байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой. 

Дэлгэрэнгүй