БУСАД

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ
ДИЖИТАЛ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ
Дэлгэрэнгүй
КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

Голомт банк нь таны картаар олон улсад сэжигтэй, өндөр эрсдэлтэй гүйлгээ гарсан тохиолдолд харилцагчтай нэн даруй холбогдон баталгаажуулж, цаашид гарах гүйлгээний эрсдэлээс сэргийлж ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ФИШИНГ МЭДЭЭЛЛЭХ ЗААВАР
Дэлгэрэнгүй