ДААТГАЛ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

Барьцаа хөрөнгийн даатгал

Барьцаа хөрөнгийн даатгал
Барьцаа хөрөнгийн даатгал

Хөрөнгийн даатгал нь биет хөрөнгө болох барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, болон бараа материал зэрэг хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй