Хадгаламжийн данс

Хуримтлал үүсгэхэд зориулсан хадгаламж

Хуримтлал үүсгэхэд зориулсан хадгаламж
ҮНДЭСНИЙ ХУРИМТЛАЛЫН ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОГ:

 

  • Тогтмол хугацаанд хуримтлалдаа орлого хийж чадсан бол УРАМШУУЛАЛ-тай.
  • Насан туршдаа хуримтлуулах боломжтой
Дэлгэрэнгүй
ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Хуримтлалаа нэмэгдүүлэхийг дэмжих тул орлого авах нөхцөлтэй.
  • Хугацааны дундуур банкны хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран хугацаа дуусах хүртэл гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр хадгалуулсан мөнгө, нэмж хийсэн орлогод хүү тооцож олгоно.
Дэлгэрэнгүй