Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ ”АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ ”АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.