Аяллын зээл

*ЗЭЭЛИЙН БОДИТ ӨРТӨГ /ЖИЛЭЭР/ : 20.40%