Байгууллагын ажилтны хуримтлалын сан

Байгууллагын ажилтны хуримтлалын сан

Ажилтан бүрийн нэр дээр банканд хугацаат хадгаламжийн данс нээж, байгууллагын болон ажилтны зүгээс сар бүр тогтмол орлого хийж, хуримтлал бий болгоно. Тухайн ажилтан тэтгэврийн насанд хүрэх эсвэл ажлаас чөлөөлөгдөх үед хуримтлалтай болсон байх юм.
 • Валют Төгрөг Ам.доллар
  Хүү /жилийн/ 12.4% 3.20%
  Хугацаа 12 сар 12 сар
  Доод үлдэгдэл 10,000₮ 10$
  • Байгууллагын хүний нөөцийн бодлоготой уялдсан нөхцөл тодорхойлох боломжтой.
  • Байгууллагын ажилтны хуримтлалын сангийн гэрээний хугацаанд амжилтан нь уг хуримтлалаас захиран зарцуулах эрхгүй байна.
  • Хуримтлалын сан руу оруулах мөнгөн дүнгийн хувь хэмжээг байгууллагатай тохиролцох бөгөөд тогтмол эсвэл тухайн ажилтны тодорхой хувиар байх боломжтой.
  • Данс нээхийг хүссэн албан бичиг
  • Голомт банканд харилцах данстай бол бүтээгдэхүүний гэрээ байгуулах
  • Голомт банканд харилцах дансгүй бол харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материал
  • Банкнаас тогтоосон хугацаатай хадгаламжийн хүү өөрчлөгдсөн бол хадгаламжийн хүүг хэрхэн тооцох вэ?
   -Банкны тухай хууль болон хадгаламжийн гэрээний 2.6-д заасны дагуу хадгаламжийн гэрээний хугацааны туршид өөрчлөлт орохгүй. Харин хадгаламжийн хугацаа дуусаж,  сунгах үед тухайн үед мөрдөж буй хүүний нөхцөлийн дагуу сунгана.
  • Хадгаламж хэрхэн нээлгэх вэ?
   -Та өөрт ойрхон банкны салбарт очин банк-байгууллага-ажилтаны гурвалсан гэрээ байгуулсанаар хадгаламжийн данс нээгдэнэ.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ