Байгууллагын дансны тодорхойлолт, хуулга

Байгууллагын дансны тодорхойлолт, хуулга

Харилцагч байгууллагын албан тоот, хүсэлтийг үндэслэн дансны үлдэгдэл, банкны данстай эсэх зэрэг бүх төрлийн тодорхойлолт гаргаж өгөх үйлчилгээ юм.
 • Тодорхойлолт:

  Нэг удаагийн дансны тодорхойлолт авах 5,000 ₮
  Данс нээгдсэнээс хойш 14 хоног дотор тодорхойлолт авч байгаа бол 35,000₮
  Интернэт банкаар тодорхойлолт авч байгаа бол 1,000₮
  2 буюу түүнээс дээш хувь тодорхойлолт авах 1,000 ₮ /нэгээс дээш хувь бүрд/

  Хуулга:

  Дансны хуулга /нэг сараас дээш хугацаатай/ 100₮

  Лавлагаа:

  1 жил хүртэлх хугацааны баримтын лавлагаа авах 3,000₮ /хуудас бүрээс/
  1-3 жил хүртэлх хугацааны баримтын лавлагаа авах 5,000₮ /хуудас бүрээс/
  3 жилээс дээш хугацааны баримтын лавлагаа авах 10,000₮ /хуудас бүрээс/
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ