БУСАД

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ
ДИЖИТАЛ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ
More
КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

Голомт банк нь таны картаар олон улсад сэжигтэй, өндөр эрсдэлтэй гүйлгээ гарсан тохиолдолд харилцагчтай нэн даруй холбогдон баталгаажуулж, цаашид гарах гүйлгээний эрсдэлээс сэргийлж ажиллаж байна.

More
ФИШИНГ МЭДЭЭЛЛЭХ ЗААВАР
More