Хөрөнгө оруулалтын банк

САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ

Дотоодын болон гадаадын санхүүгийн зах зээлээс өөрийн хөрөнгөөр эсвэл өрийн санхүүжилтээр хөрөнгө татах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын танилцуулга материал (проспектус), санхүүгийн тооцоолол, магадлан шинжилгээ болон үнэлгээ хийх үйлчилгээг санал болгож байна. Түүнчлэн хөрөнгө оруулагчтай хийх гэрээ, хэлэлцээрт хоёр талын харилцааг зохицуулах санхүүгийн зөвлөхийн үүргийг гүйцэтгэдэг.

More
КОМПАНИЙН НЭГДЭЛТ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЗӨВЛӨХ

Бид аж ахуй нэгжийг худалдах, худалдан авах, нэгдэлтийн үйл ажиллагаанд зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ, стратегийн түншлэл бий болгох, хамтарсан компани байгуулах зэрэг үйл ажиллагаанд санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.

More