ДААТГАЛ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмийн даатгал

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмийн даатгал
Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмийн даатгал

Даатгуулагчийн ашиглаж буй тусгай зориулалтын болон хүнд даацын машин, механизмд хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн сэргээх болон засварлах зардлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.

Дэлгэрэнгүй