Санхүүгийн мэдээлэл

Санхүүгийн мэдээлэл

IFRS суурьтай аудитлагдсан (сая.төгрөгөөр)
Балансын үзүүлэлтүүд 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31
Нийт актив        5,204,584        6,081,113        6,643,136        7,277,990        7,994,057
Нийт харилцагчийн харилцах, хадгаламж        3,453,920        4,402,648        4,900,642        5,285,675        5,463,543
Зээлээр авсан болон зээлийн эх үүсвэр           757,897           715,853           916,032        1,202,265        1,509,446
Цэвэр зээл        2,318,058        3,183,724        3,306,694        3,031,346        3,339,175
Нийт өөрийн хөрөнгө           488,639           605,578           634,505           631,558           658,662
Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд
Хүүгийн орлого           409,220           493,961           577,892           570,132           554,778
Хүүгийн зардал         (287,230)         (323,255)         (366,007)         (365,780)         (272,819)
Цэвэр хүүгийн орлого           121,990           170,706           211,885           204,353           281,959
Цэвэр хүүгийн бус орлого               8,087           135,621             81,026             82,543             48,579
Үйл ажиллагааны орлого           130,077           306,327           292,911           286,895           330,538
Үйл ажиллагааны зардал           (85,583)         (110,093)         (122,006)         (121,015)         (137,140)
Үйл ажиллагааны ашиг             44,494           196,234           170,905           165,881           193,398
Зээл , санхүүгийн хөрөнгийн эрсдэлийн сангийн зардал, үнэ цэнийн бууралт           (36,419)           (94,034)         (146,010)         (143,392)         (140,827)
Барилга байгууламжийн үнэ цэнийн бууралт           (20,158)           (26,600)                    –                    –                    –
Татварын өмнөх ашиг           (12,083)             75,600             24,895             22,489             52,571
Татварын зардал               6,930           (22,054)             (8,590)           (12,095)           (26,634)
Татварын дараах ашиг             (5,153)             53,546             16,305             10,394             25,937
Шалгуур үзүүлэлтүүд
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >12% (2019 оноос өмнө>14%) 14.4% 15.4% 14.9% 15.5% 15.4%
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >9% (нөөц +1%) 9.5% 12.5% 10.1% 15.1% 15.0%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% 44.5% 36.6% 32.7% 40.0% 41.1%
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ