Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2022 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2023 оны 12 сар 31/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2023 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 2026 оны 12 сар 31 2027 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 6.9% 8.9% 8.9% 6.2% 5.7% 5.2% 3.0% 5.0% 177.4%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 96.4% 68.6% 68.6% 85.0% 85.0% 90.0% 90.0% 106.2% 154.9%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 1.0% ≤7.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 1.0% 955.0%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2022 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2023 оны 9 сар 30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2023 оны 9 сар 30 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 2026 оны 12 сар 31 2027 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 6.9% 7.8% 8.9% 6.2% 5.7% 5.2% 3.0% 6.1% 128.9%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 96.4% 95.2% 68.6% 85.0% 85.0% 90.0% 90.0% 101.4% 106.5%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 1.0% ≤7.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 0.9% 1060.4%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2022 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2023 оны 6 сар 30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2023 оны 6 сар 30 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 2026 оны 12 сар 31 2027 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 6.9% 6.7% 8.9% 6.2% 5.7% 5.2% 3.0% 7.3% 91.2%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 96.4% 99.0% 68.6% 85.0% 85.0% 90.0% 90.0% 66.5% 67.2%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 1.0% ≤7.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 0.9% 1060.4%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2022 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2023 оны 3 сар 31/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2023 оны 3 сар 31 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 2026 оны 12 сар 31 2027 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 6.9% 7.1% 8.9% 6.2% 5.7% 5.2% 3.0% 8.5% 83.5%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 96.4% 95.3% 68.6% 85.0% 85.0% 90.0% 90.0% 74.7% 78.3%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 1.0% ≤7.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 0.9% 1063.9%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2021 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2022 оны 12 сар 31/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2022 оны 12 сар 31 2022 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 2026 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 7.6% 8.8% 8.8% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 6.9% 128.2%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 72.5% 59.9% 59.9% 80.0% 85.0% 90.0% 90.0% 96.4% 160.8%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 1.1% ≤7.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 1.0% 1001.9%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2021 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2022 оны 9 сар 30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2022 оны 9 сар 30 2022 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 2026 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 7.6% 9.2% 8.8% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 7.6% 119.9%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 72.5% 58.5% 59.9% 80.0% 85.0% 90.0% 90.0% 70.6% 120.8%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 1.1% ≤7.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 1.1% 946.4%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2021 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2022 оны 6 сар 30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2022 оны 6 сар 30 2022 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 2026 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 7.6% 9.1% 8.8% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 7.2% 126.5%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 72.5% 53.1% 59.9% 80.0% 85.0% 90.0% 90.0% 67.6% 127.3%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 1.1% ≤7.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 1.3% 778.3%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2021 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2022 оны 3 сар 31/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2022 оны 3 сар 31 2022 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 2026 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 7.6% 8.8% 8.8% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 8.8% 100.2%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 72.5% 65.2% 59.9% 80.0% 85.0% 90.0% 90.0% 63.4% 97.3%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 1.1% ≤7.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 1.1% 871.9%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2020 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2021 оны 12 сар 31/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2021 оны 12 сар 31 2021 оны 12 сар 31 2022 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэл %
   Чанаргүй зээлийн хувь 8.4% 8.2% 8.2% 5.0% 4.0% 4.0% 3.0% 7.6% 107.3%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 71.9% 75.0% 75.0% 80.0% 80.0% 85.0% 90.0% 72.5% 96.7%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 1.1% 909.1%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2020.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2021.09.30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2021.09.30 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэл %
   Чанаргүй зээлийн хувь 8.4% 8.7% 8.3% 5.0% 4.0% 4.0% 3.0% 7.1% 121.8%
   ЗТУБАХС/Чанаргүй зээлийн харьцаа 71.9% 86.2% 89.7% 80.0% 80.0% 85.0% 90.0% 76.1% 88.2%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 1.1% 925.1%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2020.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2021.06.30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2021.06.30 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэл %
   Чанаргүй зээлийн хувь 8.4% 8.3% 8.3% 5.0% 4.0% 4.0% 3.0% 8.15% 101.9%
   ЗТУБАХС/Чанаргүй зээлийн харьцаа 71.9% 88.5% 89.7% 80.0% 80.0% 85.0% 90.0% 75.4% 85.2%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 2.14% 467.6%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2020.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2021.03.31/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2021.03.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 8.4% 8.7% 8.3% 5.0% 4.0% 4.0% 3.0% 8.8% 98.9%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 71.9% 86.3% 89.7% 80.0% 80.0% 85.0% 90.0% 77.5% 89.7%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 3.5% 281.9%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл 2019.12.31 ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2020.12.31/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2020.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 5.9% 6.1% 6.1% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 8.4% 72.0%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 62.2% 71.3% 71.3% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 71.9% 100.7%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% 3.4% 294.8%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2019.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН
   /2020.09.30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2020.09.30 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 5.9% 5.8% 6.1% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 7.7% 76.3%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 62.2% 61.4% 71.3% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 56.9% 92.8%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% 3.3% 303.1%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2019.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2020.06.30/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2020.06.30 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 5.9% 5.8% 5.5% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 6.5% 89.4%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 62.2% 64.7% 68.4% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 57.7% 89.1%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% 4.2% 238.3%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2019.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2020.03.31/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2020.03.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 5.9% 7.3% 5.5% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 5.6% 130.7%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 62.2% 62.0% 68.4% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 64.9% 104.7%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% 3.55% 281.6%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2018 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2019 оны 12 сар 31/

   Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 9.0% 7.1% 5.5% 5.0% 5.0% 4.0% 5.9% 120.6%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 59.3% 53.0% 68.4% 70.0% 75.0% 80.0% 67.2% 126.9%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.7% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% 3.4% 291.1%
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ