Internal control

Internal control

Golomt bank’s Board of Directors reviews effectiveness of internal control system regularly through its committees, Audit Committee and Risk Committee.

The establishment and maintenance of appropriate systems of risk management and internal control is the responsibility of business units whereas the review of the effectiveness of the Bank’s internal control system is the responsibility of the Audit Committee. Audit Committee receives and discusses information and report from Management team and Internal Audit Division (IAD) on internal control system and its effectiveness.

IAD is independent from the Bank and autonomous of the Executive Management. IAD releases its operational plan after conducting risk-based assessment on Bank units, operations and technologies and principal objective of IAD is to create value to the Bank by independently assessing the effectiveness of the governance, risk management, internal control system and operational results and render recommendations.

Golomt Bank has reinvigorated its three-level risk management structure, which has improved the systems to enhance and strengthen each unit’s risk management practices. This includes:

 • Нэгдүгээр хамгаалалтын шугам:
  • Банк зорилтууддоо хүрэхэд шаардлагатай ажлыг удирдан, зохион байгуулах (эрсдэлийг удирдах), нөөцийг ашиглах
  • ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагатай байнгын холбоотой байж, банкны зорилтуудтай холбоотой төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, хүлээгдэж буй үр дүн болон эрсдэлийн талаар байнга тайлагнах
  • Үйл ажиллагааны болон эрсдэл, дотоод хяналтыг удирдах оновчтой бүтэц, процессыг бий болгон, хэрэгжүүлэх
  • Хууль, зохицуулагч байгууллагын болон ёс зүйн шаардлагуудыг биелүүлэх

 • Хоёрдугаар хамгаалалтын шугам:
  • Эрсдэлийг удирдахад шаардлагатай дүгнэлт, дэмжлэг, мониторингоор хангах
  • Эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг процессын, тогтолцооны, байгууллагын түвшинд хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, байнга сайжруулах
  • Эрсдэлийн удирдлагатай холбоотой зорилтуудад хүрэх: хууль, зохицуулагч байгууллагын болон ёс зүйн хэм хэмжээг биелүүлж буй байдал, дотоод хяналт, мэдээллийн болон технологийн аюулгүй байдал, тогтвортой байдал болон чанарын баталгаажуулалт
  • Эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын оновчтой, үр дүнтэй байдалд шинжилгээ хийх, тайлагнах

 • Гуравдугаар хамгаалалтын шугам - Дотоод аудит
  • ТУЗ-ийн өмнө эцсийн хариуцлагыг хүлээж, Гүйцэтгэх удирдлагын чиг үүргээс хэрэгжүүлэхгүй байх
  • Засаглал, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын оновчтой, үр дүнтэй байдлын талаар ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагыг хараат бус, бодитой баталгаажуулалт, зөвлөмжөөр хангах замаар банкийг зорилтууддаа хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэх, байнгын сайжруулалтыг дэмжих
  • Хараат бус, бодитой хандах байдал алдагдсан бол ТУЗ-д тайлагнах, холбогдох арга хэмжээг авах

This website uses google analytics

This website uses information gathering tool which is Google analytic in order to determine the effectiveness of our online campaign in terms of sales and user activity on our sites.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Your loan calculation

  Monthly payment

  Salary amount (45%)


  Down payment

  Loan amount

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Calculate your savings

  The money you saved

  Total interest

  Total

Exchange rate news