Хөрөнгө оруулалтын хадгаламж

Хөрөнгө оруулалтын хадгаламж

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хадгаламжийн мөнгөн дүнгийн тодорхой хувиар Монголын хөрөнгийн биржийн анхдагч зах зээлээс хувьцаа худалдан авч, хүүгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой бүтээгдэхүүн юм.
Жилийн хүү
11.5%
 • Валют Төгрөг Ам.доллар
  Данс нээх доод үлдэгдэл 50 сая төгрөг 20 мянга ам.доллар
  Хугацаа 12 сар
  Хөрөнгө оруулалт хийх хувь Хүү /жилийн /
  10% хүртэл 10.00% 2.00%
  10% -30% 11.50% 3.00%
  Гэрээ цуцлах үед бодогдох хүү* 1.00% 0.10%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан валютын төрөл, хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүгээр тооцож олгоно.

  • Монгол улсын иргэн:
  • Цахим иргэний үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн:

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл
   • Уян хадгаламжийн хүү хэрхэн бодогддог вэ?

    Улирал тутам шатлан өсөх хүүтэй орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөл бүхий хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн. 

    Зарлага гаргасан тохиолдолд зөвхөн зарлагын мөнгөн дүнд хямдруулалтын хүү тооцон олгоно. Харин үлдэх мөнгөн дүнгийн хуримтлагдсан хүү хэвээр хадгалагдана.

Уян хадгаламж зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ