Санхүү

ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

12/31/2019

Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт  Гүйцэтгэл
2018 оны 12 сар 31
ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ

ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

/2019 оны 12 сар 31/

Богино хугацаа
(1 жил)
Дунд хугацаа
(1 жил)
Урт хугацаа
(5 болон түүнээс дээш жил)
2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 Гүйцэтгэл  Гүйцэтгэлийн %
Чанаргүй зээлийн хувь 9.0% 7.1% 5.5% 5.0% 5.0% 4.0% 5.9% 120.6%
ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа  59.3% 53.0% 68.4% 70.0% 75.0% 80.0% 67.2% 126.9%
БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
Бүтэц өөрчилсөн актив 3.7% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% 3.4% 291.1%