Санхүү

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Аудитлагдсан 

Үзүүлэлтүүд (сая.төг ) 2014 2015 2016 2017 2018
Балансын үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)
Нийт актив      4,053,153       3,804,842      4,658,343        5,204,584          6,081,113
Нийт харилцагчийн харилцах, хадгаламж      2,232,270       2,079,801      2,803,328        3,453,920          4,402,648
Зээлээр авсан эх үүсвэр      1,011,499       1,014,935      1,195,870           757,897             715,853
Цэвэр зээл      2,461,920       2,013,611      2,034,860        2,318,058          3,183,724
Нийт өөрийн хөрөнгө         393,736          428,181         453,707           488,675             605,578
Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)
Хүүгийн орлого         338,366          314,830         331,900           409,220             493,961
Хүүгийн зардал       (209,312)        (213,295)       (246,416)         (287,230)           (323,255)
Цэвэр хүүгийн орлого         129,054          101,534           85,484           121,990             170,706
Цэвэр хүүгийн бус орлого           36,197            58,454           63,200               8,615             135,621
Үйл ажиллагааны орлого         165,251          159,988         148,684           130,605             306,327
Үйл ажиллагааны зардал         (73,068)          (75,362)         (77,251)           (85,583)           (110,093)
Үйл ажиллагааны ашиг           92,182            84,626           71,433             45,021             196,234
 Эрсдэлийн сангийн зардал, үнэ цэнийн бууралт         (27,900)          (51,900)         (58,686)           (36,947)             (94,034)
Барилга байгууламжийн үнэ цэнийн бууралт                 (20,158)             (26,600)
Татварын өмнөх ашиг           64,283            32,726           12,746           (12,083)               75,600
Татварын зардал         (14,455)            (6,742)           (7,473)               6,930             (22,054)
Татварын дараах ашиг           49,828            25,985             5,274             (5,153)               53,546
Шалгуур үзүүлэлтүүд
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >14% 17.1% 16.6% 14.8% 14.4% 15.4%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% 38.2% 38.1% 44.8% 44.5% 36.7%