Санхүү

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Аудитлагдсан 

Үзүүлэлтүүд (сая.төг ) 2015 2016 2017 2018 2019
Балансын үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)
Нийт актив    3,804,842    4,658,343   5,204,584   6,081,113   6,643,136
Нийт харилцагчийн харилцах, хадгаламж    2,079,801    2,803,328   3,453,920   4,402,648   4,900,642
Зээлээр авсан болон зээлийн эх үүсвэр    1,014,935    1,195,870      757,897      715,853      916,032
Цэвэр зээл    2,013,611    2,034,860   2,318,058   3,183,724   3,306,694
Нийт өөрийн хөрөнгө       428,181       453,707      488,675      605,578      634,505
Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)
Хүүгийн орлого       314,830       331,900      409,220      493,961      577,892
Хүүгийн зардал      (213,295)      (246,416)    (287,230)    (323,255)    (366,007)
Цэвэр хүүгийн орлого       101,534         85,484      121,990      170,706      211,885
Цэвэр хүүгийн бус орлого         58,454         63,200          8,615      135,621        81,026
Үйл ажиллагааны орлого       159,988       148,684      130,605      306,327      292,911
Үйл ажиллагааны зардал        (75,362)        (77,251)      (85,583)    (110,093)    (122,006)
Үйл ажиллагааны ашиг         84,626         71,433        45,021      196,234      170,905
Зээл, санхүүгийн хөрөнгийн эрсдэлийн сангийн зардал, үнэ цэнийн бууралт        (51,900)        (58,686)      (36,947)      (94,034)    (146,010)
Барилга байгууламжийн үнэ цэнийн бууралт          (20,158)      (26,600)                -  
Татварын өмнөх ашиг         32,726         12,746      (12,083)        75,600        24,895
Татварын зардал          (6,742)          (7,473)          6,930      (22,054)        (8,590)
Татварын дараах ашиг         25,985           5,274        (5,153)        53,546        16,305
Шалгуур үзүүлэлтүүд
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >12% (2019 оноос өмнө >14%) 16.6% 14.8% 14.4% 15.4% 14.9%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% 38.1% 44.8% 44.5% 36.7% 32.6%