Санхүү

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ТАВАН ЖИЛИЙН САНХYYГИЙН YР ДYН

Доорх хүснэгтэнд Голомт банкны 2012 оноос 2016 оны санхүүгийн үр дүнг харуулав.

Үзүүлэлтүүд (сая.төг ) 2012 2013 2014 2015 2016
Балансын үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)          
Нийт актив     2,526,945     3,749,806     4,053,153     3,804,842     4,658,343
Нийт харилцагчийн харилцах, хадгаламж     2,056,728     2,161,779     2,232,270     2,079,801     2,803,328
Зээлээр авсан эх үүсвэр        112,840     1,032,319     1,011,499     1,014,935     1,195,870
Цэвэр зээл     1,427,852     2,199,228     2,461,920     2,013,611     2,034,860
Нийт өөрийн хөрөнгө        221,501        329,740        391,825        417,909        441,489
Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)          
Хүүгийн орлого        200,245        290,945        338,366        314,830        331,900
Хүүгийн зардал      (143,127)      (184,701)      (209,312)      (213,295)       (246,416)
Цэвэр хүүгийн орлого          57,118        106,245        129,054        101,534          85,484
Цэвэр хүүгийн бус орлого          31,932          59,774          36,197          58,454          63,200
Үйл ажиллагааны орлого          89,050        166,019        165,251        159,988        148,684
Үйл ажиллагааны зардал        (45,419)        (67,116)        (73,068)        (75,362)         (77,251)
Үйл ажиллагааны ашиг          43,631          98,903          92,182          84,626          71,433
Нийт эрсдэлийн сангийн зардал        (10,790)        (27,940)        (27,900)        (51,900)         (58,686)
Татварын өмнөх ашиг          32,841          70,963          64,283          32,726          12,746
Татварын зардал          (6,694)        (14,106)        (14,455)          (6,742)           (7,473)
Татварын дараах ашиг          26,146          56,857          49,828          25,985            5,274
Шалгуур үзүүлэлтүүд          
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >14% (МБ-ны шаардлага 2013 онд 13%-с 14% болж нэмэгдсэн) 13.3% 16.7% 17.1% 16.6% 14.8%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% 41.1% 43.3% 38.2% 38.1% 44.8%