Санхүү

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Үзүүлэлтүүд (сая.төг ) 2013 2014 2015 2016 2017
Балансын үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)          
Нийт актив   3,749,806   4,053,153   3,804,842   4,658,343   5,204,584
Нийт харилцагчийн харилцах, хадгаламж   2,161,779   2,232,270   2,079,801   2,803,328   3,453,920
Зээлээр авсан эх үүсвэр   1,032,319   1,011,499   1,014,935   1,195,870      757,897
Цэвэр зээл   2,199,228   2,461,920   2,013,611   2,034,860   2,318,058
Нийт өөрийн хөрөнгө      329,740      393,736      428,181      453,707      488,675
Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)          
Хүүгийн орлого      290,945      338,366      314,830      331,900      409,220
Хүүгийн зардал     (184,701)     (209,312)     (213,295)     (246,416)     (287,230)
Цэвэр хүүгийн орлого      106,245      129,054      101,534        85,484      121,990
Цэвэр хүүгийн бус орлого        59,774        36,197        58,454        63,200          8,615
Үйл ажиллагааны орлого      166,019      165,251      159,988      148,684      130,605
Үйл ажиллагааны зардал       (67,116)       (73,068)       (75,362)       (77,251)       (85,583)
Үйл ажиллагааны ашиг        98,903        92,182        84,626        71,433        45,021
Эрсдэлийн сангийн зардал       (27,940)       (27,900)       (51,900)       (58,686)       (36,947)
Барилга байгууламжийн үнэ цэнийн бууралт               (20,158)
Татварын өмнөх ашиг        70,963        64,283        32,726        12,746       (12,083)
Татварын зардал       (14,106)       (14,455)         (6,742)         (7,473)          6,930
Татварын дараах ашиг        56,857        49,828        25,985          5,274         (5,153)
Шалгуур үзүүлэлтүүд          
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >14% 16.7% 17.1% 16.6% 14.8% 14.4%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% 43.3% 38.2% 38.1% 44.8% 44.5%