БУСАД

ДОТООД БАТАЛГАА

ДОТООД БАТАЛГАА
БАНКНЫ БАТАЛГАА

Байгууллагын хадгаламжийн данс нь ААН, байгууллага сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд тодорхой хугацаагаар найдвартай хадгалуулах, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр уян хатан тогтоогдсон хүүгийн орлого олох зорилгоор, банкны тухайн үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрч, тодорхой хугацаанд зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр тохиролцож, гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА

Тендерийн үйл ажиллагааны үед тендерт оролцогч нь тендерт оролцож ялсан тохиолдолд хүлээсэн үүргээ зөрчихгүй бүрэн биелүүлэх, үүргээ бүрэн биелүүлж дуусах хугацаанаас өмнө татгалзахгүй байхыг баталгаажуулж, банкаар гаргуулсан батлан даалт юм.

Дэлгэрэнгүй
БУСАД БАТАЛГАА

Банк нь баталгаа гаргуулагчийн буюу гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр энэ төрлийн баталгааг гаргахад гүйцэтгэгч тухайн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд баталгааг гаргасан хэмжээгээр баталгааг хүлээн авагчид учирсан хохирлыг төлөх үүрэг хүлээхийг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй