БУСАД

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ
МӨНГӨН УРСГАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ /POOLING/

Байгууллагын хэрэгцээ, сонирхол дээр үндэслэн бид та бүхэнд дансны нийт орлогоо бодитоор төв дансруугаа төвлөрүүлэх болон бодит бусаар төвлөрүүлэх замаар данс дахь нийт дүнгээ хянах, хүүгийн ашиг олох боломжтой мөнгөн урсгалын менежментийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй
АЛТ АРИЛЖАА
Дэлгэрэнгүй
ВАЛЮТ АРИЛЖАА

Голомт банкны валют арилжааны тэргүүн зорилго бол харилцагчийн валют арилжааны хэрэгцээг зах зээлийн сайн ханшаар түргэн шуурхай гүйцэтгэхэд оршино. Манай банк нь валют арилжааг дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр идэвхитэй хийдэг бөгөөд арилжааны эргэлтийн хэмжээ, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлж буй байдал, харилцагчдад түгээдэг мэдээ мэдээллийн хэмжээ зэргээрээ дотоодын банкуудыг тэргүүлэх байр суурьтай ажиллаж байна. Цаашдаа ч харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинээр санаачилж ажиллах болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОТООД ИНКАСС

Инкасс буюу төлбөрийн нэхэмжлэх нь тухайн байгуулагаас бусад байгууллагад үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлбөрийг төлөхийг шаардаж байгаа баримт бөгөөд банк төлбөр хариуцагчийн зөвшөөрлийг үндэслэн хийх гүйлгээ юм.

Дэлгэрэнгүй
ЦҮНХЭЭР МӨНГӨ ХУРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллага, иргэдийн бэлэн мөнгөний орлогыг банкинд аюул осолгүй, цаг алдалгүй хүргэх, хадгалах зорилгоор хамгаалалт бүхий зориулалтын машинаар тогтоосон цаг, маршрутын дагуу явж мөнгө хураах үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй