ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

Факторингийн үйлчилгээ

Факторингийн үйлчилгээ
Гадаадын орнуудаас бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авахад төлбөрийг дараа төлөх нөхцөлөөр шийдэх боломжийг факторинг үйлчилгээ олгож байна.
Импорт факторинг

Импорт факторинг нь гадаадын орнуудаас бараа, бүтээдэгдэхүүн импортлох, барааны эргэцийг нэмэгдүүлэхэд туслах богино хугацаатай санхүүжилтийн хэрэгсэл юм.

Дэлгэрэнгүй
Экспортлогчийн банкны жагсаалт

Факторингийн үйлчилгээг ашиглахад экспортлогчийн банкнаас (export factor) санхүүжилт хийгддэг тул тухайн барааг, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлж буй талаас факторингийн хүсэлт гаргадаг онцлогтой.

Дэлгэрэнгүй