ЗЭЭЛИЙН ШУГАМ

Байгууллага нь банкнаар харилцагчийн шугамын эрхийг урьдчилан тогтоолгосноор бизнесийн болон мөнгөн урсгалын шаардлагатайгаа уялдуулан хүссэн үедээ банкны эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хугацаа алдалгүй авах боломжтой болно.

  • Гэрээний хугацааны турш шаардлагатай үедээ зээлээ ашиглаж, буцаан төлж, төлсөн хэмжээгээр эргүүлэн ашиглах уян хатан нөхцөлтэй
  • Санхүүгийн гацалт, хүлээлтэд орохгүй тул бизнесийн боломжийг алдалгүй үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ өргөжүүлэх боломж
  • Хугацааны туршид тогтмол хүү, шимтгэл төлөх

12 САР