БУСАД МӨНГӨН ГУЙВУУЛГА

ДОТООД ХУВИЙН ГУЙВУУЛГА

ДОТООД ХУВИЙН ГУЙВУУЛГА

Банкинд дансгүй хувь хүнд овог нэр, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаарыг нь үндэслэн дотоодод мөнгө гуйвуулах, хүлээн авах боломж олгож буй банкны үйлчилгээ юм.