БУСАД БАТАЛГАА

Банк нь баталгаа гаргуулагчийн буюу гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр энэ төрлийн баталгааг гаргахад гүйцэтгэгч тухайн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд баталгааг гаргасан хэмжээгээр баталгааг хүлээн авагчид учирсан хохирлыг төлөх үүрэг хүлээхийг хэлнэ.