БУСАД ДОТООД БАТАЛГАА

ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА

ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА

Тендерийн үйл ажиллагааны үед тендерт оролцогч нь тендерт оролцож ялсан тохиолдолд хүлээсэн үүргээ зөрчихгүй бүрэн биелүүлэх, үүргээ бүрэн биелүүлж дуусах хугацаанаас өмнө татгалзахгүй байхыг баталгаажуулж, банкаар гаргуулсан батлан даалт юм.