БУСАД ДОТООД БАТАЛГАА

БАНКНЫ БАТАЛГАА

БАНКНЫ БАТАЛГАА

Байгууллагын хадгаламжийн данс нь ААН, байгууллага сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд тодорхой хугацаагаар найдвартай хадгалуулах, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр уян хатан тогтоогдсон хүүгийн орлого олох зорилгоор, банкны тухайн үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрч, тодорхой хугацаанд зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр тохиролцож, гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.