ГАДААД БАТАЛГАА ГАРГАХ

Баталгаа гаргаснаар Голомт банк харилцагчийн өмнөөс мөнгөн төлбөрийг гүйцэтгэх үүрэг хүлээж, талуудын хооронд гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад зуучилна. 

ХЭРЭВ ТАНАЙ КОМПАНИ:

  • гадаадын түнш байгууллагатай бараа үйлчилгээ худалдах/худалдан авах гэрээ байгуулж, банкны баталгаа гаргуулах шаардлагатай (тендерийн баталгаа, төлбөрийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа, гүйцэтгэлийн баталгаа)
  • гадаадын түнш байгууллагын хамт төрөл бүрийн бизнесийн төсөл хэрэгжүүлэх зэргээр хамтарч ажиллахад тус үйлчилгээг үзүүлж байна