Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

JICA ”ЖДҮ-ИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БО-ЫГ ХАМГААЛАХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

JICA ”ЖДҮ-ИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БО-ЫГ ХАМГААЛАХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангахад оршино.