ОВЕРДРАФТ

Овердрафтын зээлийн лимит нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын ирээдүйд хүлээгдэж буй эргэлтийн хөрөнгийн гэнэтийн дутагдал болон санхүүгийн түр хэрэгцээг хангах зорилготой.

  • Богино хугацаанд шийдвэрлэгдэх
  • Зөвхөн хэрэглэсэн дүнд хүү тооцогдох ба нөөцлөн баталгаажуулсны шимтгэл байхгүй
  • Зээлийн эрхээс хэрэглээгүй үед дансны үлдэгдэлээс хүүний орлого бодуулж авах боломжтой.

200 САЯ ХҮРТЭЛ ТӨГРӨГ