Зээлийн үйлчилгээ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ

Бизнесийн үндсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олгогдох зээл юм.

  • Бизнесээ өргөжүүлэн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнийхээ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломж
  • Эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн татан авах, богино хугацаат санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах
  • Зээлийн хугацааны турш зээлийн хүү тогтмол байна.

60 САР ХҮРТЭЛ