ДАНС

Байгууллагын түр харилцах

Байгууллагын түр харилцах

Давуу тал:

  • Дөнгөж шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа бөгөөд материалын бүрдэл дутуу байгаагаас үүдэн харилцах нээхэд хүндрэлтэй байгаа компаниудад харилцах данс нээлгэх боломж олгож байна.
  • Материалын бүрдэл дутуу боловч орлогын гүйлгээ хийх боломжтой.