БУСАД ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

И-БИЛЛИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

И-БИЛЛИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

И-биллинг үйлчилгээ нь байгууллага сар бүр үзүүлдэг тогтмол үйлчилгээний төлбөрөө хэрэглэгчдээсээ хураахдаа Голомт банкны “Интернэт банк”, “Смарт банк” болон “SocialPay” аппликейшнаар мэдэгдэж, хэрэглэгчдээр тухай бүр төлүүлэх боломжтой үйлчилгээ юм.

Хэрэглэгчдэд үүсэх давуу тал:

  • Дижитал сувгаар хялбараар гүйлгээ хийх боломжтой
  • Төлбөр төлөх дансны дугаарыг цээжлэх шаардлагагүй
  • Төлөх дүнг шалгах боломжтой
  • SocialPay аппликейшнтай холбосноор сар бүр төлбөрийн нэхэмжлэл хүлээн авах боломжтой

Байгууллагад үүсэх давуу тал:

  • Үйлчилгээний төлбөрөө хураах ажиллагаа хялбар болно
  • Байгууллагын үйлчилгээний чанар сайжирна