Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ ”ХАА, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ ”ХАА, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтаар агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулахад төслийн зорилго оршино.