ДОТООД ИНКАСС

Инкасс буюу төлбөрийн нэхэмжлэх нь тухайн байгуулагаас бусад байгууллагад үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлбөрийг төлөхийг шаардаж байгаа баримт бөгөөд банк төлбөр хариуцагчийн зөвшөөрлийг үндэслэн хийх гүйлгээ юм.