БУСАД БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МӨНГӨН УРСГАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ /POOLING/

МӨНГӨН УРСГАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ /POOLING/

Байгууллагын хэрэгцээ, сонирхол дээр үндэслэн бид та бүхэнд дансны нийт орлогоо бодитоор төв дансруугаа төвлөрүүлэх болон бодит бусаар төвлөрүүлэх замаар данс дахь нийт дүнгээ хянах, хүүгийн ашиг олох боломжтой мөнгөн урсгалын менежментийн үйлчилгээг санал болгож байна.