ДАНС ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС

ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ

ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ

Хадгаламжийн данснаас илүү өндөр хүүний орлого олох боломжтой ба хадгалуулсан хөрөнгө тань үнэт цаасаар баталгаажих тул бусдад худалдах, бэлэглэх, өвлүүлэх, барьцаалах боломжтой. Хадгаламжийн хугацаанд орлого зарлага хийгдэхгүй нөхцөлтэй.

  • Хугацаа, хүү бодолт, нэрлэсэн үнийн өргөн сонголттой.
  • Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө данс, бодогдож байгаа хүү, дуусах хугацаагаа өөрчлөхгүйгээр бусдад худалдаж, бэлэглэж, өвлүүлэх боломжтой.