БУСАД МЕРЧАНТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

И-КҮБ буюу Онлайн худалдааны үйлчилгээ

И-КҮБ буюу Онлайн худалдааны үйлчилгээ

E-commerce буюу Онлайн худалдаа гэдэг нь интернэт ашиглан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах болон худалдах үйл ажиллагаа юм. Интернэт худалдааны төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой Голомт банктай картын интернэт төлбөр тооцоо хийх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулсан хуулийн этгээдийг хэлнэ.